Kristiešu draudzes “Labā Vēsts” fizisko personu datu apstrādes noteikumi

 

Šo noteikumu mērķis ir sniegt draudzes apmeklētājam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām.
 
 
1. Kādus datus draudze apstrādā?
 
– Piesakoties kristiešu draudzes “Labā Vēsts” rīkotajiem pasākumiem un iesaistoties draudzes aktivitātēs vai kalpošanās, draudzes apmeklētājam ir iespēja aizpildīt anketu vai pieteikuma formu, kurā norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, apmeklētājs piekrīt, ka draudze izmanto sniegtos datus:
– draudzes dievkalpojumos un pasākumos tiek veikta video filmēšana, kā rezultātā draudzes apmeklētājs var tikt fiksēts video materiālā, ja izvēlas sēdvietu pretī skatuvei;
– atsevišķos pasākumos apmeklētājs var tikt fiksēts vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā;
– draudzes namā un teritorijā tiek veikta video novērošana, lai nodrošinātu drošību draudzes pasākumos, un draudzes, kā arī tās apmeklētāju īpašuma aizsardzību.
 
2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
 
Kristiešu draudze “Labā Vēsts” izmanto datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kā arī datu subjekta vai citas personas vitālo interešu nodrošināšanai, lai nodrošinātu apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.
 
3. Kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti?
 
– Dati tiek vākti, apkopoti un apstrādāti, lai draudzes apmeklētājus informētu par draudzes aktivitātēm, notikumiem un kalpošanas iespējām.
– Draudze apstrādā datus, lai nodrošinātu dievkalpojumu, pasākumu un nometņu dalībnieku drošību.
 
4. Kas piekļūst datiem un kā tie tiek glabāti?
 
– Datu subjekta iesniegtie dati, aizpildot fiziskās anketas, tiek glabāti slēgtā skapī, kuram ir pieeja tikai personām, kas pilnvarotas darboties ar šādiem datiem.
– Datu subjekta elektroniski iesniegtie dati tiek aizsargāti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
– Dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, to izmantošana tiek uzraudzīta. Pieeja personas datiem ir tikai darbiniekiem, kuru pienākumos ir datu subjektu informēšana par draudzes notikumiem un kalpošanas iespējām.
 
5. Cik ilgi dati tiek glabāti?
 
Personas dati tiek glabāti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams šajos noteikumos noteikto mērķu izpildei. Pēc tam dati tiek dzēsti.
 
6. Kā notiek audiovizuālā fiksēšana?
 
– Apmeklētājs var tikt fiksēts video, ja dievkalpojuma vai pasākuma laikā ir izvēlējies sēdvietu zāles parterī (skatītāju zāles vietu kopums, kas atrodas tās grīdas līmenī pretī skatuvei). Video tiek uzņemts dievkalpojuma interneta tiešraides nodrošināšanai, kā arī, pēc apstrādes, tiek ievietos video arhīvā mājas lapā. Draudzes pasākumos, kuros tiek veikta fotogrāfiju uzņemšana, apmeklētāji par to tiek iepriekš brīdināti. Fotogrāfijas tiek izmantotas draudzes notikumu arhīva veidošanai, kā arī ievietotas draudzes profila facebooka fotogalerijās.
 
7. Kādas ir datu subjekta tiesības?
 
– Datu subjektam ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus datus, pieprasīt pārzinim izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar šajos noteikumos noteikto mērķu izpildi, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.
 
8. Ziedojumi
– Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc maksājumu izpildei nepieciešamos personas dati tiek nodoti platformas īpašniekam – licenzētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS
 
Jautājumos par personu datu apstrādi, esi aicināts rakstīt uz: church@goodnews.lv